DEN
TA ČR
2023

2. listopadu 2023

Věda není sci-fi?
Posouváme hranice možného

zjistit více

Posouváme hranice…

V Technologické agentuře České republiky se už téměř 15 let snažíme poukazovat na to, jak důležitý je aplikovaný výzkum pro společnost. Výzkum a vývoj nás neustále ohromují tím, jak posouvají hranice možného. To, co se dříve jevilo jako sci-fi fantazie, se stalo pevnou součástí našich životů. Věda obecně je, byla a bude hnacím motorem změny, kterou náš svět potřebuje.
O dni ta čr

Oceněné projekty

Představujeme vám vítězné projekty Cen TA ČR 2023. O absolutním vítězi s titulem Český nápad 2023 jste opět rozhodli vy!

Kategorie BUSINESS: Autonomní robotický stavební systém

Představte si, že vám dům postaví robot. Přijde vám tato myšlenka jako scéna ze sci-fi filmu? Omyl! Experti ze společnosti DEK, a. s. spolu s kolegy z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického tuto futuristickou vizi realizovali. Vyvinuli autonomního robota pro 3D tisk a nebo robotické zdění přímo na staveništi. Tato technologie představuje mimořádný přínos pro obor stavebnictví – dokáže nahradit některé stavební práce prováděné člověkem, odstranit tak aktuální nedostatek pracovních sil a zefektivnit stavební výrobu. Dále přispěje ke snížení rizik, která při práci pro člověka vznikají, a současně zvyšuje kvalitu prováděných prací. Systém je určen pro využití středními a malými stavebními firmami.
Výsledkem projektu je funkční prototyp robotického systému s ověřenou výkonností a kvalitou provedeného díla pro následující stavební postupy:

• Konstrukce stěny technologií 3D tisku – pro robotický 3D tisk stěny byla vyvinuta tiskací hlava a také speciální stavební hmoty.
• Robotické zdění – zařízení je pracovním nástrojem pro zednické práce, které zajišťují následující technologické procesy zdění: depaletizace – odebrání kusového prvku včetně zdícího prvku z místa dodávky, kontrola kvality zdícího prvku, nanášení malty/lepidla na zdící prvek, zachycení, přemístění zdícího prvku v prostoru, usazení kusového prvku včetně zdícího prvku na přesnou pozici v konstrukci podle zadaných souřadnic.

Řešitelé:
• DEK, a. s.
• České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Rozbalit text

Kategorie SPOLEČNOST: Komplexní skríningový diagnostický systém GIS

Vítěz ceny Český nápad 2023
Žáků základních škol s mimořádným intelektovým nadáním jsou v populaci přibližně 3 %, což v České republice představuje zhruba 27 000 dětí. Identifikováno je však pouze 1120 žáků a skutečné nadání většiny žáků se v průběhu školní docházky vůbec neodhalí. Na tento nepříznivý stav upozorňuje i zpráva České školní inspekce, která doporučuje zaměřit pozornost škol právě na identifikaci nadání. Na odhalování mimořádně nadaných dětí se proto zaměřili experti z Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění. Cílem jejich projektu bylo vytvořit nový, standardizovaný a psychometricky ověřený online systém, který pomůže pedagogům identifikovat nadané žáky. Vyvinutá aplikace se neorientuje pouze na kognitivní schopnosti, ale i na mimointelektové dovednosti. Deficity v těchto oblastech totiž mohou intelektový potenciál některých velmi nadaných dětí zcela maskovat. Aplikace detailně zmapuje celkový profil schopností testovaných žáků a jejich silné a slabé stránky tak, aby na zjištěné závěry mohly hned navázat cílené rozvojové i intervenční programy.

Systém se skládá ze 4 subtestů pro:
• logické usuzování
• prostorové schopnosti
• rychlost zpracování
• socioemoční deficity

Každý pedagog školy se zakoupenou licencí může své žáky selektivně, plošně i opakovaně testovat, a to buď jednotlivými testy, nebo celým psychodiagnostickým systémem. Získá tak nejen profil schopností jednotlivých žáků, ale i výkon celé třídy. V tuto chvíli neexistuje v České republice žádné řešení, které by bylo s popsaným produktem srovnatelné zaměřením, komplexitou nebo kvalitou.

Řešitelé:
• Masarykova univerzita / Fakulta sociálních studií
• Janáčkova akademie múzických umění
Rozbalit text

Kategorie GOVERNANCE: Vliv technického zasněžování na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma

Předmětem projektu, na kterém spolupracovali výzkumníci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Biologického centra AV ČR, bylo vyhodnotit vliv výroby a aplikace technického sněhu na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Projekt hodnotil vliv zasněžování jak na vodní, tak na suchozemské ekosystémy, tedy na půdní organismy i na nadzemní složku – vegetaci a bezobratlé živočichy na půdním povrchu. Jedním z cílů projektu bylo využití výsledků výzkumu jako podkladu pro přípravu strategického a koncepčního dokumentu: Zásady péče Krkonošského národního parku v souladu s ustanovením novely zákona č. 114/1992 Sb. a dalších vnitřních rámcových dokumentů Správy KRNAP. Samotný dokument „Zásady péče“ díky výsledkům projektu tak doznal řadu dílčích úprav. Mezi výstupy projektu patří Metodický pokyn pro postup při vyhodnocování vlivu výroby technického sněhu a jeho používání na biologické složky životního prostředí ve zvláště chráněných územích, který může sloužit jako podkladový materiál pro vodoprávní úřady při rozhodování o povolení s nakládáním povrchových vod a odpadních vod dle vodního zákona.

Řešitelé:
• Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta
• Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Rozbalit text

Kategorie PARTNERSTVÍ: Biorafinace jako oběhové technologie

Národní centrum kompetence BIOCIRTECH pokrývá celou problematiku zpracování biomasy mikrobiální, rostlinné, živočišné i odpadní, a to včetně komunálního původu a čistírenských kalů pomocí chemických, biochemických i fyzikálních procesů za účelem získání cenných produktů s vysokou přidanou hodnotou a využitím v potravinářství, zemědělství a zpracovatelském i energetickém průmyslu. Cílem bylo vyvinout nové produkty z obnovitelných zdrojů zpracované environmentálně šetrnými technologiemi v souladu s cirkulární ekonomikou řešící aktuální společenská témata, kterými jsou například potravinová udržitelnost, využívání přírodních zdrojů, udržitelná energetika. Výzkumný potenciál pracovišť přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků (nejen účastníků projektu) ve světě a obohatil jejich komerční sortiment. Výsledkem projektu je celkem přes 90 jednotlivých výstupů typu: Užitný vzor, Funkční vzorek, Ověřená technologie, Poloprovoz.

Řešitelé:
• Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
• Algamo, s. r. o.
• Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
• Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
• BRIKLIS, spol. s r. o.
• EcoFuel Laboratories, s. r. o.
• Mgr. David Novotný
• Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
• ORLEN UniCRE, a. s.
• RABBIT Trhový Štěpánov, a. s.
• REMA Systém, a. s.
• Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
• Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
• Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí
• České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická
• Vysoká škola chemicko ‑technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Rozbalit text

O Dni TA ČR

Už od roku 2013 udělujeme Ceny TA ČR těm nejlepším projektům aplikovaného výzkumu za uplynulý rok. Smyslem udílení není jen vzdát hold vynikajícím výzkumným pracovníkům a pracovnicím, ale také motivovat výjimečné talenty, vyzdvihnout jejich neúnavnou práci a v neposlední řadě upevnit pozitivní vztah širší veřejnosti k výzkumu. Den TA ČR, v rámci jehož programu jsou Ceny TA ČR udělované, můžeme již označit za jednu z vysoce významných tradičních událostí na poli výzkumu. Vítězné projekty nominují naši kolegové, kteří celý rok monitorují projekty s excelentními výsledky, unikátní spoluprací a vysokým přínosem pro naši zemi. Z nich pak vybírá vítěze nezávislá komise složená z interních i externích odborníků na vědu a výzkum.
Předávání Cen TA ČR v roce 2022

Ozvěny Dne TA ČR v regionech

Podívejte se na sérii regionálních seminářů Ozvěny Dne TA ČR 2023, které reflektují aktuální témata v regionech. Letos zavítáme do Ústeckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.
PREMIÉRA 8. 11. 2023

Výzkum a vzdělávání jako nové příležitosti pro mladé

Ozvěny Dne TA ČR 2023: OSTRAVA
Moravskoslezský kraj se potýká s odlivem mladých lidí. Jak si udržet mladou generaci v kraji a na jaké moderní dovednosti ve vzdělávání zaměřit pozornost?
Sledovat
PREMIÉRA 15. 11. 2023

AI: Naděje a výzvy v době dezinformací

Ozvěny Dne TA ČR 2023: BRNO
Umělá inteligence (AI) je v poslední době často skloňovaným termínem. Kromě přínosů je AI spojena s řadou výzev a etických otázek, jako je ochrana soukromí, rizika za nesprávné rozhodování systémů a dopady AI na společnost. Může být AI zneužita k ovlivňování, manipulaci a šíření dezinformací? Jak tomu zabránit a efektivně předcházet?
Sledovat
PREMIÉRA 22. 11. 2023

Brownfieldy a dostupné bydlení: prostor pro nové možnosti transformace

Ozvěny Dne TA ČR 2023: ÚSTÍ NAD LABEM
Ústecký kraj dlouhodobě čelí socioekonomickým výzvám spojených s transformací těžkého průmyslu a stále rostoucími sociálními problémy, jako jsou nevyužité brownfieldy, zanedbaný veřejný prostor, dostupnost kvalitního bydlení a občanské vybavenosti či vyloučené lokality. Základní otázkou tak je, jak využít potenciál opuštěných (nejen) průmyslových areálů i budov a jak tyto prostory architektonicky transformovat pro bydlení či pro účely sociálního podnikání tak, aby byla zajištěna jejich užitná funkce a zároveň udržitelnost?
Sledovat

Příspěvky

Barbora Šmahlíková: Líbí se mi, že když něco matematicky dokážete, tak je váš výsledek nezpochybnitelný

Rozhovor s historicky první držitelkou Ceny vlády nadanému studentovi. Jaké má z ocenění pocity a co by poradila začínajícím výzkumníkům a výzkumnicím?
Celý článek

Vladimíra Petráková: Poradila bych ostatním ženám, aby upřednostňovaly svoje potřeby a šly si za tím, co je důležité právě pro ně

Česká odbornice na nanotechnologie nám prozradila, jak podle ní nanotechnologie posouvají hranice možného a v čem je pro ni tento obor jedinečný.
Celý článek

Jak pohnout českým školstvím k trendům 21. století? Zeptali jsme se Dany Brandenburg z Nadace České spořitelny

Jak by měla vypadat běžná česká škola v blízké budoucnosti? A jaký závazek si do roku 2025 dala Nadace České spořitelny? Nejen to se dozvíte v článku.
Celý článek

Bizarní inovace a vynálezy současnosti pokrok nezastavíme

Poslední rozloučení se zesnulým v houbovém obleku, lidský pot jako pohon baterií do hodinek nebo nově vznikající obor nekrorobotika. Jaké další (zdánlivě) bizarní technologie nás čekají v blízké budoucnosti?
Celý článek
Další příspěvky

Děkujeme partnerům

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Akce se koná pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové.
591
Hlasování TAČR 2023

Hlasování bylo ukončeno.